Văn bản của BYT

QĐ số 1143-QĐ/BYT ban hành kế hoạch triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí ngành Y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nội dung chi tiết của Quyêts định!

(Nguồn tin: triển khai, chuyển đổi số báo chí)