Văn bản của BYT

QĐ số 1382.QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế

Nội dung chi tiết của Quyết định.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)