Ấn phẩm

Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình chiết xuất flavonoid từ hạt cây cần tây

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 1/2019 (Trang 47 - 52)

 

NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT FLAVONOID

TỪ HẠT CÂY CẦN TÂY

Nguyễn Văn Phương*, Ngô Minh Khoa, Lê Thị Trang, Nguyễn Thu Hằng

Đại học Dược Hà Nội

*Email: hangnt@hup.edu.vn

(Nhận bài ngày 17 tháng 01 năm 2019)

Tóm tắt

Quy trình chiết xuất flavonoid từ hạt cây cần tây được tối ưu hóa về hàm lượng flavonoid toàn phần và hiệu suất chiết xuất, sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) với mô hình phức hợp trung tâm (hướng mặt). Các thông số cụ thể của quy trình được xác định gồm dung môi chiết xuất tối ưu là ethanol 89,93%; nhiệt độ chiết xuất là 90oC và tỷ lệ dung môi/dược liệu là 20 ml/g.

Từ khóa: Apium graveolens L., Cần tây, Hạt, Flavonoid, Chiết xuất, Tối ưu hóa.

Summary

Optimization of the Extraction Process for Flavonoids

from Celery (Apium graveolens L.) Seeds

Extraction process for flavonoids from celery seeds was optimized to obtain the maximum either flavonoid content or the extraction yield using response surface methodology (RSM) with central composite design (face centered). The optimal parameters of the process were determined as ethanol concentration of 89.93%; extraction temperature of 90oC and solvent - material ratio of 20 ml/g.

Keywords: Apium graveolens L., Celery, Seed, Flavonoid, Extraction, Optimization.

(Nguồn tin: )