Đào tạo

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ Viện Dược liệu (Ban hành kèm theo Quyết định số 706/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 của Viện trưởng Viện Dược liệu)

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ Viện Dược liệu (Ban hành kèm theo Quyết định số 706/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 của  Viện trưởng Viện Dược liệu), xem Nội dung chi tiết.

Phụ lục Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ Viện Dược liệu, xem Nội dung chi tiết.

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)