Đào tạo

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở về cây Viễn chí hoa vàng - NCS. Đoàn Thái Hưng

Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

 

 

Đề tài:  Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của loài Viễn chí hoa vàng Polygala arillata Buch.-Ham. ex D. Don, họ Viễn chí (Polygalaceae)

 

CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LIỆU - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

MÃ SỐ: 972.02.06

 

 

 

NCS. ĐOÀN THÁI HƯNG

Viện Dược liệu

 

                     THỜI GIAN:     9 giờ 00 ngày 03 tháng 12 năm 2018

                                    

                     ĐỊA ĐIỂM:       Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu   

                                             Số 3B - Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội  

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)