Tạp chí

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY TƠM TRƠNG BẰNG HOM (Tạp chí dược liệu, tập 20, Số 6/2015)

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY TƠM TRƠNG BẰNG HOM (Tạp chí dược liệu, tập 20, Số 6/2015)

22/12/2015

KHẢO SÁT TÁC DỤNG CHỐNG STRESS CỦA CAO CHIẾT TỪ LÁ \nVÀ ĐỌT NON LẠC TIÊN TÂY DI THỰC TRỒNG TẠI VIỆT NAM \nTRÊN MÔ HÌNH CHUỘT BỊ STRESS CÔ LẬP

KHẢO SÁT TÁC DỤNG CHỐNG STRESS CỦA CAO CHIẾT TỪ LÁ VÀ ĐỌT NON LẠC TIÊN TÂY DI THỰC TRỒNG TẠI VIỆT NAM TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT BỊ STRESS CÔ LẬP

22/12/2015

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG TAN HUYẾT KHỐI CỦA CÁC PHÂN ĐOẠN DỊCH CHIẾT TỪ CỦ TAM THẤT TRỒNG Ở TỈNH LÀO CAI

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG TAN HUYẾT KHỐI CỦA CÁC PHÂN ĐOẠN DỊCH CHIẾT TỪ CỦ TAM THẤT TRỒNG Ở TỈNH LÀO CAI

21/12/2015

HOẠT TÍNH TĂNG SINH TẾ BÀO SỤN VÀ HỢP CHẤT STILBEN, \nDẪN XUẤT ACID SHIKIMIC TỪ QUẢ ĐỦNG ĐỈNH

HOẠT TÍNH TĂNG SINH TẾ BÀO SỤN VÀ HỢP CHẤT STILBEN, DẪN XUẤT ACID SHIKIMIC TỪ QUẢ ĐỦNG ĐỈNH

21/12/2015

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA XÁO TAM PHÂN LÂM ĐỒNG

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA XÁO TAM PHÂN LÂM ĐỒNG

21/12/2015

NHÂN GIỐNG CÂY ĐẢNG SÂM VIỆT NAM TỪ HẠT, CỦ, MẦM CỦ, VÀ HOM\nNHẰM BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG DƯỢC LIỆU

NHÂN GIỐNG CÂY ĐẢNG SÂM VIỆT NAM TỪ HẠT, CỦ, MẦM CỦ, VÀ HOMNHẰM BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG DƯỢC LIỆU

21/12/2015

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC DỤNG DƯỢC LÝ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH TRĨ CỦA CAO BÁN THÀNH PHẨM HEMOTRI

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC DỤNG DƯỢC LÝ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH TRĨ CỦA CAO BÁN THÀNH PHẨM HEMOTRI

21/12/2015

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG GIẢI LO ÂU VÀ CHỐNG TRẦM CẢM CỦA CAO CHIẾT TỪ SÂM VIỆT NAM TRỒNG TRÊN CHUỘT BỊ STRESS CÔ LẬP

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG GIẢI LO ÂU VÀ CHỐNG TRẦM CẢM CỦA CAO CHIẾT TỪ SÂM VIỆT NAM TRỒNG TRÊN CHUỘT BỊ STRESS CÔ LẬP

21/12/2015

GÓP PHẦN KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT CỦA TRÁI QUÁCH Ở TRÀ VINH

GÓP PHẦN KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT CỦA TRÁI QUÁCH Ở TRÀ VINH

21/12/2015

CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY GỐI HẠC

CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY GỐI HẠC

21/12/2015