Văn bản của BYT

CV số 1946-CV/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế ngày 15/3/2024 v/v Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ