Văn bản của BYT

QĐ số 2055/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 08/5/2023 Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế

Quyết định 26/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc quy định chi tiết thi hành  một số điều của Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban  Thường vụ Quốc hội quy định

Nhấn vào nội dung chi tiết đính kèm!

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)