Văn bản của BYT

Quyết định số 4365/QĐ-BYT ngày 28/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với công chức, viên chức, người lao động của Bộ Y tế

Nội dung chi tiết đính kèm.

(Nguồn tin: Bộ Y tế)