Ấn phẩm

Bước đầu nghiên cứu khả năng tạo thể đa bội ở ngưu tất từ hạt bằng xử lý colchicin (Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 5/2022)

Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 5/2022 (Trang 313 - 320)

 

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TẠO THỂ ĐA BỘI

Ở NGƯU TẤT TỪ HẠT BẰNG XỬ LÝ COLCHICIN

Trần Thị Trang, Đinh Thanh Giảng, Nguyễn Thị Xuyên, Trần Thị Kim Dung,

 Nhữ Thu Nga, Nguyễn Đức Mạnh, Lô Đức Việt, Trần Ngọc Thanh*

Viện Dược liệu

*Email: tranngocthanh12@gmail.com

(Nhận bài ngày 28 tháng 6 năm 2022)

 

Tóm tắt

Trong chọn giống, đa dạng về kiểu gen là nguồn lực chính để tạo ra cây trồng có tính trạng giá trị kinh tế cao hơn. Cảm ứng nhân tạo đã phát triển từ lâu và trở thành một phương pháp tạo giống phổ biến để cải thiện năng suất và chất lượng cây trồng. Trong nghiên cứu này, hạt ngưu tất (Achyranthes bidentata Blume) được xử lý đột biến bằng colchicin trong thời gian 0h, 6h, 12h, 24h, 48h và 72h ở các nồng độ 0%; 0,05%; 0,1%; 0,2%; 0,5%; 1,0%. Thời gian và nồng độ xử lý có ảnh hưởng đến tỷ lệ và thời gian nảy mầm của hạt. Liều lượng xử lý colchicin ở nồng độ 0,1% trong thời gian xử lý 12h và 24h cho tỷ lệ tạo cây ngưu tất đa bội cao nhất. Một số đặc điểm hình thái điển hình đã được ghi nhận ở các thể ngưu tất đa bội như chiều cao cây thấp, đốt ngắn, phiến lá dày, màu sắc lá đậm, chiều dài bông ngắn. Kết quả này khẳng định xử lý tạo đa bội thể là cách tiếp cận tiềm năng cho nguồn vật liệu khởi đầu trong các nghiên cứu chọn, tạo giống ngưu tất.

Từ khóa: Đa bội thể, Ngưu tất, Achyranthes bidentata Blume, Xử lý colchicin.

Summary

Preliminary Study on Colchicine-induced Polyploidization for

Achyranthes bidentata Blume

In breeding, genotype diversity is the main resource to produce crops with higher economic value traits. Artificial induction of polyploids has long developed and become a popular breeding method to improve crop yield and quality. In this study, Achyranthes bidentata Blume. seeds were treated with colchicin for 0, 6h, 12h, 24h, 48h, 72h and at concentrations of 0%; 0,05%; 0,1%; 0,2%; 0,5%; 1,0%. The time and concentration of colchicin treatment influenced the rate and time of seed germination. At the concentration of 0.1% in 12h and 24h, the highest frequency of tetraploid was obtained. As a result, short plant height, short internode, thick leaf blade, dark blue leaf color and short inflorescence of tetraploidy A.bidentata were observed. The research results revealed that colchicin-induced polyploidization can be a potential approach for starting materials in A.bidentata breeding  in the future.

Keywords: Polyploidy, Achyranthes bidentata Blume, Colchicin treatment.

(Nguồn tin: )