Ấn phẩm

Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc tại tỉnh Kiên Giang (Tạp chí Dược liệu, tập 29, số 1/2024)

Tạp chí Dược liệu, tập 29, số 1/2024 (Trang 52 - 59)

 

ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC TẠI TỈNH KIÊN GIANG

Trần Thị Liên1, Cao Ngọc Giang1, Trần Minh Ngọc2, Lê Đức Thanh1, Nguyễn Minh Hùng1,

Nguyễn Xuân Trường1, Ngô Thị Minh Huyền1,*

1Viện Dược liệu; 2Cục Y Dược cổ truyền

*Email: ngominhhuyen129@gmai.com

(Nhận bài ngày 18 tháng 7 năm 2023)

 

Tóm tắt

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 1.124 loài cây làm thuốc, thuộc 562 chi, 152 họ, 9 lớp, 6 ngành thực vật là ngành Thông đất (Lycopodiophyta), ngành Dương xỉ (Pteridophyta), ngành Tuế (Cycadophyta), ngành Thông (Pinophyta), ngành Dây gắm (Gnetophyta) và ngành Ngọc lan (Magnoliophyta). Trong đó, ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) là đa dạng nhất chiếm 95,11% tổng số loài. Có 6 dạng sống chính của cây thuốc được ghi nhận, nhóm cây thân gỗ chiếm tỷ lệ cao nhất đạt 42,62%. Các bộ phận sử dụng của cây thuốc được chia thành 6 nhóm là thân/vỏ, lá/cành, rễ/rễ củ, cả cây, hoa/quả/hạt và nhóm nhựa/mủ, trong đó nhóm thân/vỏ và lá/cành được sử dụng nhiều nhất chiếm lần lượt là 30,25% và 31,41%. Các kết quả cũng cho thấy có 20 nhóm bệnh được chữa trị bằng cây thuốc, trong đó nhóm cây thuốc chữa bệnh ngoài da, nhóm trị bệnh về gan, thận, mật, đường tiết niệu và tiêu hóa là 3 nhóm chiếm tỷ lệ cao nhất từ 26,25% đến 34,96%. 145 loài cây thuốc có phân bố ở Kiên Giang là các loài nguy cấp, quý, hiếm, bị đe dọa.

 Từ khóa: Cây thuốc, Đa dạng thực vật, Kiên Giang.

Summary

Diversity of Medicinal Plant Resources in Kien Giang Province

This research was conducted to assess the diversity of medicinal plant resources in Kien Giang province. 1.124 medicinal plant species were recorded, belonging to 562 genera, 152 families, 9 classes, and 6 divisions (Lycopodiophyta, Pteridophyta, Cycadophyta, Pinophyta, Gnetophyta, Magnoliophyta). Among these 6 divisions, Magnoliophyta is the most diverse with 95.11% of the total species. There are 6 main life forms of medicinal plants recorded, and the group of woody plants accounts for the highest proportion of 42.62%. In the parts used as medicine, stem/bark and leaves/branch are the most used accounting for 30.25% and 31.41%, respectively. The results showed that there were 20 groups of diseases that could be treated by using medicinal plants, and dermatology, digestive, and liver, kidney, gallbladder, urology diseases occupy the highest rates from 26% to 35%. 145 medicinal plant species distributed in Kien Giang province are threatened.

Keywords: Medicinal plant, Plant diversity, Kien Giang.

(Nguồn tin: Tạp chí Dược liệu)