Ấn phẩm

Đánh giá đặc điểm nông học và chất lượng dược liệu một số nguồn gen náng hoa trắng tại Thanh Trì - Hà Nội (Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 4/2019)

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 4/2019 (Trang 245 - 250)

 

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC VÀ CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU MỘT SỐ NGUỒN GEN NÁNG HOA TRẮNG TẠI THANH TRÌ - HÀ NỘI

Nhữ Thu Nga, Tạ Như Thục Anh, Trần Thị Liên, Trần Hữu Khánh Tân, Trần Thị Trang,

Trịnh Văn Vượng, Nguyễn Văn Khiêm*

Viện Dược liệu

*Email: ngvankhiem@yahoo.com

(Nhận bài ngày 23 tháng 5 năm 2019)

Tóm tắt

Náng hoa trắng (Crinum asiaticum L.) là một loại dược liệu có tác dụng chữa bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt, u xơ tử cung lành tính. Cây phân bố khá rộng rãi ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, đặc biệt các vùng ven biển châu Á và châu Phi. Cho đến nay, đã có nghiên cứu về kỹ thuật trồng cây náng hoa trắng tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu về chọn giống cây này. Trong nghiên cứu đã đề cập đến 5 nguồn gen náng hoa trắng (Crinum asiaticum L.) được thu thập từ Thanh Hóa (TH1), Kon Tum (KT1), Quảng Ninh (QN1), Khánh Hòa (KH1) và Hà Nội (HN1). Chúng tôi đã đánh giá các đặc điểm nông học và chất lượng dược liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn gen TH1 có năng suất thấp nhất (0,572 tấn/ha), QN1 and KH1 có năng suất cao nhất đạt 0,742 (tấn/ha) và 0,735 (tấn/ha). Hàm lượng hoạt chất lycorin đạt trên 0,72%. Trong đó, hàm lượng cao nhất là 0,9% và 0,92% được phát hiện trong nguồn gen QN1 và KH1, tương ứng.

Từ khóa: Náng hoa trắng, Lycorin, Đánh giá, Chọn giống.

Summary

 Evaluation of Agronomical Traits and Quality of some Crinum asiaticum L. Germplasms in Thanh Tri - Hanoi

Crinum asiaticum L. is a medicinal herb for treatment of human diseases such as prostatic hypertrophy, uterine fibroids. It is widely distributed in tropical and subtropical regions, especially in coastal areas in Asia and Africa. So far, there has been research on planting techniques of this species. However, very few studies have been done on breeding of C. asiaticum. In the present study, five germplasms of Crinum asiaticum were collected from 5 provinces including Thanh Hoa (TH1), Kon Tum (KT1), Quang Ninh (QN1), Khanh Hoa (KH1) and Hanoi (HN1). We evaluated on agronomical traits and concentration of lycorin. Results showed TH1 with lowest yield (0,572 ton/ha), QN1 and KH1 having highest yields: 0,742 ton/ha, 0,735 ton/ha, respectively. Lycorin contents reached more than 0,72% in all 5 germplasms, in which highest contents of 0.9% and 0.92% were found in QN1 and KH1, respectively.

Keywords: Crinum asiaticum, Lycorin, Breeding, Evaluation.

(Nguồn tin: )