Ấn phẩm

Đánh giá tác dụng hạ acid uric và kháng viêm của đinh lăng trong hỗ trợ điều trị bệnh gút trên chuột nhắt trắng (Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 5/2023)

Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 5/2023 (Trang 303 - 308)

 

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG HẠ ACID URIC VÀ KHÁNG VIÊM CỦA ĐINH LĂNG TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH GÚT TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG

Nguyễn Hoàng Minh1,*, Hoàng Thái Bảo1, Trần Thái Dương1, Nguyễn Thụy Ngân Hà1,

Nguyễn Thị Thu Hương2

1Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu;

2Khoa Dược, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

*Email: hoangminhtkd90@gmail.com

(Nhận bài ngày 24 tháng 4 năm 2023)

Tóm tắt

Nghiên cứu tiến hành đánh giá hoạt tính dọn gốc tự do 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH), ức chế peroxy hóa lipid tế bào và ức chế xanthin oxidase của các cao chiết nước, cao chiết ethanol 45%, cao chiết ethanol 80% từ đinh lăng (PF-AE, PF-EE1, PF-EE2; tương ứng), nhằm sàng lọc cao chiết tiềm năng từ đinh lăng để khảo sát tác dụng hạ acid uric máu, kháng viêm cấp. Kết quả đã cho thấy rằng PF-EE2 là cao chiết tiềm năng thể hiện hoạt tính chống oxy hóa và ức chế xanthin oxidase tốt hơn PF-AE, PF-EE1, để từ đó tìm ra dược liệu có tác dụng theo hướng hỗ trợ điều trị bệnh gút. Trên thực nghiệm in vivo, PF-EE2 liều 0,41 g/kg và 0,82 g/kg đều có tác dụng hạ acid máu trở về mức giá trị bình thường, tương tự tác dụng hạ acid uric của allopurinol (10 mg/kg). Nghiên cứu cũng cho thấy PF-EE2 làm giảm độ phù chân chuột sau 3 giờ và 24 giờ tiêm carrageenan. Kết quả đánh giá hiệu quả của cao chiết đinh lăng cung cấp cơ sở cho hướng nghiên cứu tiếp theo về bào chế chế phẩm từ đinh lăng để hỗ trợ điều trị bệnh lý gút mãn tính.

Từ khóa: Đinh lăng, Kháng viêm, Hạ acid uric, Gút.

Summary

Evaluation of Anti-Hyperuricemic and Anti-Inflammatory Effects of Polyscias fruticosa (L.)  Harms

for Gout Treatment in vivo

The study proceeded to investigate DPPH scavenging activity, lipid peroxidation inhibitory activity, and xanthine oxidase inhibitory activity of the viscous extracts, extracted by water, 45% ethanol, and 80% ethanol from the aerial parts of Polyscias fruticosa (L.) Harms (abbreviated: PF-AE, PF-EE1, PF-EE2; respectively). All these aim to screen a potential candidate extract from P. fruticosa through the investigation of the hypouricemia effect and anti-inflammatory activity. The results showed that PF-EE2 may be a potential candidate extract since it showed antioxidant effect and xanthine oxidase inhibitory activity better than PF-AE and PF-EE1. PF-EE2 at the oral doses of 0.41 g/kg and 0.82 g/kg (which are equivalent to 2.5 g and 5 g raw materials/kg) decreased the plasma uric acid as well as a reference drug allopurinol (oral dose of 10 mg/kg) to normal. Besides, PF-EE2 showed acute anti-inflammatory effects in carrageenan-induced paw edema in mice at 3 and 24 hours after carrageenan injectional administration. The results of evaluating the effectiveness of P. fruticosa provide the basis for further research on preparing preparations for Gout to support the treatment of chronic Gout.

Keywords: P. fruticosa, Anti-inflammation, Hypouricemia.

 

(Nguồn tin: )