Ấn phẩm

Điều chế và thiết lập chuẩn paris saponin H từ thân rễ bảy lá một hoa (Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 2/2019)

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 2/2019 (Trang 67 - 73)

 

ĐIỀU CHẾ VÀ THIẾT LẬP CHUẨN PARIS SAPONIN H TỪ THÂN RỄ BẢY LÁ MỘT HOA

Cao Ngọc Anh1, Đỗ Thị Hà2,*, Nguyễn Thị Thu2, Lê Thị Loan2,

Nguyễn Minh Khởi2, Thái Nguyễn Hùng Thu3

1Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương; 2Viện Dược liệu; 3Đại học Dược Hà Nội

*Email: hado.nimms@gmail.com

(Nhận bài ngày 26 tháng 3 năm 2019)

Tóm tắt

0,60 g paris saponin H đã được phân lập từ thân rễ bảy lá một hoa bằng phương pháp sắc ký cột. Hợp chất này đã được thiết lập làm chất chuẩn dựa trên các tiêu chí được hướng dẫn trong các dược điển. Kết quả cho thấy hợp chất paris saponin H đạt hàm lượng 98,74% tính theo nguyên trạng, độ không đảm bảo đo mở rộng U = ± 0,30% với hệ số phủ k = 2, ở mức tin cậy 95%, đủ điều kiện thiết lập chuẩn Dược điển Việt Nam.

Từ khóa: Bảy lá một hoa, Paris saponin H, Chất chuẩn.

Summary

Extraction and Establishment of the Reference Standard Paris Saponin H from the Rhizoma of Paris polyphylla var. chinensis Smith

0.60g paris saponin H was isolated from the rhizoma of Paris polyphylla var. chinensis Smith using column chromatographic methods. The establishment of the reference standard paris saponin H was based on the criteria in Vietnamese Pharmacopoeia (VP). Results showed that the content of paris saponin H (CODE: PH012018) was 98.74%, an expanded uncertainty U = ± 0.30%, a coverage factor k = 2, the level of confidence 95% (average results from two laboratories), meet the requirements of the VP Reference Standard.

Keywords: Paris polyphylla var. chinensis Smith, Paris saponin H, National standard compound.

(Nguồn tin: )