Ấn phẩm

Định lượng berberin trong một số mẫu dược liệu bằng phương pháp HPLC

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 1/2019 (Trang 28 - 33)

 

ĐỊNH LƯỢNG BERBERIN TRONG
MỘT SỐ MẪU DƯỢC LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC

Phan Thị Trang, Nguyễn Thị Thu Trang, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Quỳnh Nga

Nguyễn Minh Khởi, Nguyễn Văn Tài*

Viện Dược liệu

*Email: nguyenvantai1111@gmail.com

(Nhận bài ngày 07 tháng 01 năm 2019)

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành định lượng berberin trong một số mẫu dược liệu thu hái tại Việt Nam bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Điều kiện phân tích được thực hiện trên cột pha đảo Luna C18 (250 x 4,6 mm; 5 µm), hệ dung môi pha động acetonitril- dung dịch đệm phosphat, pH 2,5, rửa giải gradient, bước sóng phát hiện: 346 nm, tốc độ dòng 1 ml/phút. Khoảng tuyến tính của phương pháp phân tích berberin là 43 - 860 µg/ml (r2 = 0,9997). Phương pháp cho độ đúng và độ lặp lại cao. Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) lần lượt là 0,387 µg/ml và 1,289 µg/ml. Kết quả thu được cho thấy hàm lượng berberin khác nhau rõ rệt trong các loài dược liệu khảo sát.

Từ khóa: Berberin, HPLC.

Summary

Quantitative Determination of Berberine in Herbs by HPLC Method

In this study, we conducted berberine quantification in a number of medicinal herbs from Vietnam by high performance liquid chromatography (HPLC). The conditions for analysis were carried out using a Luna C18 (250 x 4.6 mm; 5 µm) reversed phase column with mobile phase of acetonitrile-phosphate buffer using gradient program, detection wavelength of 346nm and flow rate of 1 ml/min. The calibration curve showed good linear regression with the concentration range of 43 - 860 µg/ml (r2 = 0,9997). The HPLC method proved to be highly precise and accurate. The limits of detection (LOD) and quantification (LOQ) were 0.387 µg/ml and 1.289 µg/ml, respectively. The results indicated that the contents of berberine were markedly different in the surveyed medicinal species.

Keywords: Berberine, HPLC.

(Nguồn tin: )