Ấn phẩm

Định lượng đồng thời baicalin, baicalein và chrysin trong dược liệu hoàng bá nam bằng HPLC-UV (Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 4/2019)

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 4/2019 (Trang 211- 216)

 

ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI BAICALIN, BAICALEIN VÀ CHRYSIN

TRONG DƯỢC LIỆU HOÀNG BÁ NAM BẰNG HPLC-UV

Hoàng Thị Tuyết1,*, Nguyễn Thị Phương1, Phương Thiện Thương1, Nguyễn Văn Ri2

1Viện Dược liệu; 2Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

*Email: hoangthituyet.k55@hus.edu.vn

(Nhận bài ngày 21 tháng 6 năm 2019)

Tóm tắt

Phương pháp định lượng đồng thời baicalin, baicalein và chrysin trong dược liệu hoàng bá nam (Cortex Oroxyli indici) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò UV- Vis đã được xây dựng và thẩm định. Phương pháp sắc ký được thực hiện trên cột pha đảo Ascentis® C18 (15 cm x 4,6 mm, 5 µm), hệ dung môi acetonitril - acid formic 0,1% trong nước, chế độ rửa giải gradient, bước sóng phát hiện của baicalin, baicalein và chrysin là 280 nm. Phương pháp đảm bảo độ đúng, độ lặp lại tốt. Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) của baicalin lần lượt là 0,16 và 0,53µg/mL, của baicalein là 0,11 và 0,35 µg/mL; chrysin là 0,05 và 0,17 µg/mL. Phương pháp xây dựng được áp dụng để định lượng đồng thời ba hợp chất baicalin, baicalein và chrysin trong một số mẫu dược liệu hoàng bá nam thu hái ở một số tỉnh của Việt Nam.

Từ khóa: Hoàng bá nam, Baicalin, Baicalein, Chrysin, HPLC.

 

Summary

Simultaneous Quantification of Baicalin, Baicalein and Chrysin from Cortex Oroxyli indici by HPLC-UV

An HPLC coupled with UV-Vis detector method for simultaneous quantification of baicalin, baicalein and chrysin from Cortex Oroxyli indici have been developed and validated. The method was carried out by using an Ascentis® C18 (15 cm x 4.6 mm, 5 µm), column with gradient solvent system of 0.1% aqueous formic acid - acetonitrile. The detection wavelength of baicalin, baicalein an chrysin was set at 280 nm. The limits of detection (LOD) and quantification (LOQ) were 0.16 and 0.53 µg/mL for baicalin; 0.11 and 0.35 µg/mL for baicalin and 0.05 and 0.17 µg/mL for chrysin, respectively. The developed method have been applied to simultaneously analysis of baicalin, baicalein and chrysin in Cortex Oroxyli indici samples in Vietnam.

Keyword: Cortex Oroxyli indici, Baicalin, Baicalein, Chrysin, HPLC.

(Nguồn tin: )