Ấn phẩm

Khảo sát tác dụng hạ lipid máu của một số dược liệu trên mô hình chuột gây tăng lipid máu bằng tyloxapol (Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 3/2022)

Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 3/2022 (Trang 184 - 192)

 

KHẢO SÁT TÁC DỤNG HẠ LIPID MÁU CỦA MỘT SỐ DƯỢC LIỆU

TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT GÂY TĂNG LIPID MÁU BẰNG TYLOXAPOL   

Chung Thị Mỹ Duyên1, Hà Quang Thanh1, Nguyễn Hoàng Minh1,

 Nguyễn Mai Trúc Tiên1, Mai Thành Chung2,*

1Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu;

2Đại học Quốc tế Hồng Bàng

*Email: thanhchung0408@gmail.com

(Nhận bài ngày 30 tháng 5 năm 2022)

 

Tóm tắt

Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu đánh giá tác dụng hạ lipid máu của một số cao chiết cồn 45% từ dược liệu như: lá nhật nguyệt, bao hoa thanh long, củ Yacon, lá vọng cách và cúc hoa vàng trên mô hình chuột gây tăng lipid máu nội sinh bằng tyloxapol. Dược liệu được xay nhỏ và chiết xuất theo phương pháp chiết ngấm kiệt với ethanol 45% theo tỉ lệ 1 : 15 (khối lượng : thể tích). Chuột được gây tăng lipid máu bằng cách tiêm tĩnh mạch đuôi Tyloxapol liều 250 mg/kg và được cho uống cao chiết ethanol 45% từ lá nhật nguyệt liều 0,42 và 0,84 g/kg; bao hoa thanh long liều 1,83 và 3,66 g/kg; củ Yacon liều 1,42 và 2,84 g/kg; lá vọng cách liều 1,30 và 2,60 g/kg; cúc hoa vàng 2,15 và 4,30 g/kg và atorvastatin liều 0,064 g/kg. Tất cả các liều trên đều thể hiện tác dụng hạ triglycerid, cholesterol toàn phần trong huyết tương chuột. Cao cồn 45% từ lá nhật nguyệt được chọn làm cao chiết tiềm năng trong thực nghiệm thử tác động ức chế HMG - CoA reductase theo hướng giống statin. Cao cồn 45% từ lá nhật nguyệt ở liều 0,42 g/kg và 0,84 g/kg cho tác dụng ức chế HMG - CoA reductase tương tự thuốc đối chiếu atorvastatin.

Từ khóa: Nhật nguyệt, Thanh long, Yacon, Vọng cách, Cúc hoa vàng, Tác dụng hạ lipid máu.

Summary

Anti-Hyperlipidemic Effect of some Medicinal Plants on Tyloxapol - Induced Hyperlipidemia in Mice

The study aims to investigate the anti-hyperlipidemic effect of 45% ethanol extracts from five medicinal plants: Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk leaves, Hylocereus undulatus flowers, Smallanthus sonchifolius fruits, Premna serratifolia Linn leaves and Chrysanthemum indicum flowers on tyloxapol - induced hyperlipidemic model in Swiss mice. Medicinal plants (MP) were extracted using 45% ethanol as a solvent (MP : water = 1 : 15). Hyperlipidemia in mice was induced by a single intravenous tail injection of 250 mg/kg of tyloxapol. Extracts from P. palatiferum leaves (0.42 and 0.84 g/kg), H. Undulatus flowers (1.83 and 3.66 g/kg), S. sonchifolius fruits (1.42 and 2.84 g/kg), P. serratifolia leaves (1.30 and 2.60 g/kg), C. Indicum flowers (2.15 and 4.30 g/kg) or Atorvastatin (0.064 g/kg) were orally administered after tyloxapol injection. The results showed that treatment with all studied extracts were effective in reducing total cholesterol and triglyceride levels. Besides, the extracts of P. palatiferum was further used for lipid metabolism study by inhibition of HMG-CoA reductase activity. The present study explores the HMG - CoA reductase inhibitory effect of extracts from leaves of P. palatiferum (0.42 and 0.84 g/kg), such effect was similar to a reference drug Atorvastatin.

Keywords: Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk, Hylocereus undulatus, Smallanthus sonchifolius, Premna serratifolia Linn, Chrysanthemum indicum, Hiperlipidemic effect.

(Nguồn tin: )