Ấn phẩm

Khảo sát thành phần hóa học và đánh giá hàm lượng polyphenol trong lá các loài trà mi mọc tự nhiên ở Lâm Đồng (Tạp chí Dược liệu tập 22, số 4/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 4/2017 (Trang 206 - 209)

 

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ

ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG POLYPHENOL

TRONG LÁ CÁC LOÀI TRÀ MI MỌC TỰ NHIÊN Ở LÂM ĐỒNG

Trần Thị Phương Linh, Lữ Hoàng Trúc Linh, Trần Thị Thanh Phúc,

Lương Văn Dũng, Trịnh Thị Điệp*

 Đại học Đà Lạt

*Email: dieptt@dlu.edu.vn

(Nhận bài ngày 07 tháng 7 năm 2017)

Tóm tắt

Lá của 15 loài trà mi mọc tự nhiên ở Lâm Đồng (Camellia L.) đã được phân tích định tính các nhóm chất và xác định hàm lượng polyphenol tổng số bằng phương pháp đo màu dùng thuốc thử Folin-Ciocalteu. Kết quả cho thấy trong hầu hết các mẫu khảo sát đều có mặt chất béo, tinh dầu, carotenoid, anthranoid, flavonoid, tanin, saponin, acid hữu cơ, đường tự do, và polysacharid với mức độ khác nhau. Hàm lượng polyphenol tổng số trong các mẫu khảo sát thay đổi từ 5,22 – 30,11% so với khối lượng mẫu khô tuyệt đối tính theo acid gallic. Một số mẫu đáng chú ý là: Trà mi Cường (C. cuongiana Orel.) có hàm lượng polyphenol tổng số cao nhất, đạt 30,11%, trà mi Đầu (C. capitata Orel. & Luu) đạt 25,37% và trà mi Đà Lạt (C. dalatensis Luong, Tran & Hakoda) đạt 23,96%.

Từ khóa: Loài trà mi, Polyphenol.

Summary

Investigation of Chemical Composition and Evaluation of Polyphenol Content in Leaf Samples

of Camellia Species Naturally Grown in Lamdong Province

The leaf samples of 15 Camellia species, naturally grown in Lamdong province were chemically screened for the presence of various compound classes and their total polyphenol contents were determined by colorimetry method using Folin-Ciocalteu reagent. The results showed that most of the samples contained fat, essential oils, carotenoid, anthranoid, flavonoid, tannin, saponins, organic acids, reduced sugars, and polysaccharide at different levels. The total polyphenol contents in the samples ranged from 5.22 to 30.11% of the dry weight, calculated to gallic acid. The samples with the highest total polyphenol content were C. cuongiana Orel. (30.11%), C. capitata Orel. & Luu (25.37%), and C. dalatensis Luong, Tran & Hakoda (23.96%).

Keywords:  Camellia L., Total polyphenol.

(Nguồn tin: Tạp chí Dược liệu, Viện Dược liệu)

tResourceLoader>