Ấn phẩm

Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính chống oxy hóa và gây độc tế bào ung thư của dịch chiết lá khôi tía (Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017 (Trang 346 - 351)

 

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA VÀ GÂY ĐỘC TẾ BÀO UNG THƯ CỦA DỊCH CHIẾT LÁ KHÔI TÍA

Lê Anh Sơn1, Đỗ Thị Hà2,*, Vũ Thị Diệp2, Đậu Bá Thìn1, Nguyễn Thị Thảo3

1Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa; 2Viện Dược liệu; 3Cao đẳng Y tế Hải Dương

*Email: hado.nimms@gmail.com

(Nhận bài ngày 05 tháng 10 năm 2017)

Tóm tắt

Bằng các phản ứng hóa học đặc trưng đã xác định được nhóm chất chính trong lá khôi tía (Ardisia gigantifolia Stapf. Leaf) là tannin pyrogallic. Hàm lượng polyphenol và tannin tổng số trong cao chiết ethanol 80% và cao chiết nước được xác định bằng phương pháp đo quang. Hàm lượng polyphenol tổng số trong cao chiết nước và cao chiết cồn 80% lá khôi tía lần lượt là 5,03±0,05% và 8,09±0,11%, trong khi hàm lượng tannin tổng số tương ứng là 0,85±0,04% và 0,52±0,01%. Cao chiết nước và chiết cồn 80% từ lá khôi tía gây độc yếu trên các dòng tế bào ung thư thử nghiệm SK-LU-1, MCF-7, Hela, AGS, và SK-Mel-2. Cao chiết nước lá khôi thể hiện tác dụng dọn gốc tự do SOD và ức chế xanthin oxidase trung bình yếu trong khi cao chiết cồn lá khôi tía không thể hiện tác dụng này ở liều thử nghiệm trên in vitro.

Từ khóa: Ardisia gigantifolia Stapf., Polyphenol tổng số, Tannin tổng số, Tác dụng độc tế bào, Tác dụng chống oxy hóa.

Summary

Phytochemical Analysis and Anti-Oxidant and Anti-Cytotoxic Effects of Ardisia gigantifolia Stapf. Leaf Extract

Phytochemical screening revealed presence of pyrogallic tannin - a main chemical composition in the leaves of Ardisia gigantifolia Stapf. (AG). The total polyphenol and tannin contents in AG water and 80% ethanol extracts were determined by using a spectrophotometric method. Results shown that the total phenolic content of the water and 80% ethanol extracts are 5,03±0,05% and 8,09±0,11% and the total tannin content are 0,85±0,04% and 0,52±0,01%, respectively. The water and 80% ethanol extracts had weak cytotoxic activity against SK-LU-1, MCF-7, Hela, AGS, and SK-Mel-2 cell lines. Besides, the water extract showed moderate activities against SOD radical and xanthin oxidase enzyme and the 80% ethanol extract exhibited no activities in this test.

Keywords: Ardisia gigantifolia, Total phenolic content, Total tannin content, Cytotoxicity, Antioxidant.

(Nguồn tin: )