Ấn phẩm

Một số thành phần flavonoid từ cây thảo quả đồng của Việt Nam

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 1/2019 (Trang 14 - 19)

 

MỘT SỐ THÀNH PHẦN FLAVONOID
TỪ CÂY THẢO QUẢ ĐỒNG CỦA VIỆT NAM

Tạ Thị Thủy1, Phan Minh Giang2,*, Đỗ Thị Việt Hương2,

Lê Thu Ngọc2, Lê Thị Thảo2, Hồ Thị Anh2

1Viện Dược liệu; 2Khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

*Email: phanminhgiang@yahoo.com

(Nhận bài ngày 15 tháng 12 năm 2018)

Tóm tắt

Nghiên cứu về thành phần hóa học cây thảo quả đồng (Amomum koenigii J. F. Gmelin) đã phân lập được 6 hợp chất từ các bộ phận thân rễ và quả cây. Bằng các phương pháp phổ (IR, MS, NMR) cấu trúc hóa học của các hợp chất được xác định là 5-hydroxy-3,7,4¢-trimethoxyflavon (1), β-sitosterol (2), 5-hydroxy-(4-hydroxyphenyl) eicosan-3-on (3), 5-hydroxy-3,7,3¢,4¢-tetramethoxyflavon (4), 3,5-dihydroxy-7,3¢,4¢-trimethoxyflavon (5) và p-hydroquinon (6). Các hợp chất flavonoid 1, 45 được xác định định lượng bằng phân tích RP-HPLC trong thân rễ cây lần lượt là 1,81, 1,38 và 1,76%.   

Từ khóa: Amomum koenigii, Zingiberaceae, Flavonol, Eicosanon, p-Hydroquinon.

Summary

Flavonoids from Amomum koenigii J. F. Gmelin in Vietnam

The study of the chemical constituents of Amomum koenigii J. F. Gmelin resulted in the isolation of six compounds from its rhizomes and fruits. Their structures were determined to be 5-hydroxy-3,7,4¢-trimethoxyflavone (1), β-sitosterol (2), 5-hydroxy-(4-hydroxyphenyl) eicosan-3-one (3), 5-hydroxy-3,7,3¢,4¢-tetramethoxyflavone (4), 3,5-dihydroxy-7,3¢,4¢-trimethoxyflavone (5), and p-hydroquinone (6) by means of IR, MS, NMR spectroscopic analysis. The contents of flavonoids 1, 4, and 5 in the rhizomes were quantitatively determined by RP-HPLC analysis to be 1.81, 1.38 and 1.76%, respectively.   

Keywords: Amomum koenigii, Zingiberaceae, Flavonol, Eicosanone, p-Hydroquinone.

(Nguồn tin: )