Ấn phẩm

Nghiên cứu độc tính cấp, tác dụng lợi mật và lợi tiểu của viên nang Liverbil (Tạp chí Dược liệu tập 22, số 4/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 4/2017 (Trang 225 - 229)

 

 

NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP, TÁC DỤNG LỢI MẬT VÀ LỢI TIỂU CỦA VIÊN NANG LIVERBIL

Hà Đức Cường2, Phạm Thị Nguyệt Hằng1,*, Lê Việt Dũng1

1Viện Dược liệu; 2Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

*Email: pnhang2004@yahoo.com

(Nhận bài ngày 12 tháng 7 năm 2017)

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá độc tính cấp, tác dụng lợi mật và lợi tiểu của viên nang Liverbil, được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Nghiên cứu độc tính cấp đã cho thấy viên nang Liverbil tương đối an toàn về độc tính cấp, được thể hiện thông qua chỉ tiêu không xác định được giá trị LD50 khi đã cho chuột uống liều tối đa hỗn hợp cao chiết tương đương 7,02 g/kg thể trọng chuột nhắt trắng. Viên nang Liverbil với liều tương đương 140 mg/kg và 280 mg/kg  cân nặng chuột cống trắng đã có đã có tác dụng lợi tiểu thông qua chỉ tiêu làm tăng sự bài tiết nước tiểu và tăng thải trừ ion Na+. Đồng thời, viên nang Liverbil với mức liều tương đương 210 và 420 mg/kg có tác dụng lợi mật thông qua chỉ tiêu làm tăng dịch mật trên chuột nhắt trắng.

Từ khóa: Viên nang Liverbil, Độc tính cấp, Lợi mật, Lợi tiểu.

Summary

Study on the Acute Oral Toxicity, Diuretic and Choleretic Activities of Liverbil Capsules

The objective of this study was to investigate the acute oral toxicity, diuretic and choleretic activities of Liverbil capsules, provided by OPC Pharmaceutical Joint Stock Company. The results of acute oral toxicity test show that LD50 cannot be determined by oral administration when using a maximum dose equivalent to 7,02 g/kg of body weight of mice. Liverbil capsules given orally to rats at doses of 140 mg/kg and 280 mg/kg, were found to have diuretic activity through significantly increased urine output and Na+ excretion. Furthermore, Liverbil capsules at doses of 210 mg/kg and 420 mg/kg body weight had the choleretic activity through increased bile secretion in mice.

Keywords: Liverbil capsules, Acute oral toxicity, Diuretic and Choleretic activities.

 

(Nguồn tin: Tạp chí Dược liệu, Viện Dược liệu)

tResourceLoader>