Ấn phẩm

Nghiên cứu phân lập và phân tích định lượng maackiain trong rễ cát sâm (Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 4/2019)

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 4/2019 (Trang 220 - 226)

 

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG MAACKIAIN TRONG RỄ CÁT SÂM

Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hà Ly, Nguyễn Thị Phương, Phương Thiện Thương*,

Nguyễn Minh Khởi, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Đình Quân

Viện Dược liệu

*Email: phuongthienthuong@yahoo.com

(Nhận bài ngày 17 tháng 5 năm 2019)

Tóm tắt

Từ cao chiết ethanol 96% rễ cát sâm, chúng tôi đã phân lập được một hợp chất pterocarpan. Dựa trên dữ liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR), phổ khối (MS) đo được và so sánh với dữ liệu phổ đã được công bố, hợp chất này được xác định là maackiain. Đồng thời, chúng tôi đã xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng maackiain trong rễ cát sâm bằng phương pháp HPLC-UV. Phân tích được thực hiện trên cột C18 của hãng Agilent (5 µm, 250 × 4,6 mm), hệ dung môi MeOH-H2O với tốc độ dòng 0,5 mL/phút, bước sóng phát hiện 310 nm. Đường chuẩn xây dựng có độ tuyến tính cao (r2 = 0,9998). Phương pháp cho độ đúng và độ lặp lại cao. Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) lần lượt là 0,1 µg/mL và 0,33 µg/mL. Phương pháp này được áp dụng để định lượng maackiain trong một số mẫu cát sâm. Kết quả nghiên cứu gợi ý bổ sung, nâng cấp chuyên luận dược liệu cát sâm trong Dược điển Việt Nam.

Từ khóa: Cát sâm, Callerya speciosa, Millettia speciosa, Maackiain, Pterocarpan.

Summary

Isolation and Quantitative Determination of Maackiain from Radix Calleryae speciosae

From the 96% ethanol extracts of the Radix Calleryae speciosae, one pterocarpan compound was isolated. Based on the spectroscopic data including NMR, MS, the isolated compound was determined to be maackiain. An HPLC-UV method for quantification of maackiain in the Radix Calleryae speciosae was established and validated. The analysis were carried out using an Agilent C18 (5 µm, 250 × 4.6 mm) column with solvent system of methanol - water, flow rate of 0.5 mL/min. The calibration curve showed good linearity (r2 = 0.9998) within the test concentration ranges. This method proved precise and accurate. The limits of detection (LOD) and quantification (LOQ) were 0.1µg/mL và 0.33 µg/mL, respectively. The developed method was applied for analysis of maackiain in some samples. The results suggest supplementing and upgrading the Radix Calleryae speciosae monograph in Vietnamese Pharmacopoeia. 
Keywords: Callerya speciosa, Millettia speciosa, Maackiain, Pterocarpan.

(Nguồn tin: )