Ấn phẩm

Nghiên cứu tác dụng chống viêm và độc tính cấp trên thực nghiệm của sản phẩm Cao lỏng tiêu viêm HD (Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 6/2021)

Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 6/2021 (Trang 322 - 326)

 

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM VÀ ĐỘC TÍNH CẤP
TRÊN THỰC NGHIỆM CỦA SẢN PHẨM CAO LỎNG TIÊU VIÊM HD

Trần Hồng Linh1, Vũ Duy Phong1, Đào Thị Hoài Thu2, Phạm Văn Huấn2, Nguyễn Thùy Dương1,*

1Đại học Dược Hà Nội; 2Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương

*Email: duongnt@hup.edu.vn

(Nhận bài ngày 15 tháng 10 năm 2021)

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá tác dụng chống viêm và độc tính cấp theo đường uống của sản phẩm Cao lỏng tiêu viêm HD. Sử dụng mô hình gây phù bàn chân chuột bằng carrageenan và mô hình gây u hạt thực nghiệm bằng viên bông để đánh giá tác dụng chống viêm cấp và mạn tính. Trên mô hình gây phù bằng carrageenan, Cao lỏng tiêu viêm HD liều 10 mL/kg và 20 mL/kg làm giảm mức độ phù bàn chân chuột cống khi so sánh với lô chứng. Cả hai mức liều này đều làm giảm khối lượng u hạt trên mô hình gây u hạt thực thực nghiệm trên chuột cống trắng. Với thử nghiệm độc tính cấp theo đường uống trên chuột nhắt trắng, liều 160 mL/kg không gây chết chuột và không gây các biểu hiện của độc tính.

Từ khoá: Cao lỏng tiêu viêm HD, Chống viêm, Độc tính cấp.

Summary

Anti-Inflammatory Effects and Acute Oral Toxicity of HD Anti-inflammatory Herbal Liquid in Animal Models

The anti-inflammatory activities of HD anti-inflammatory herbal liquid and acute oral toxicity were investigated in rats and mice. The carrageenan-induced paw edema and cotton pellet models in rats were used for the evaluation of acute and chronic anti-inflammatory activity. In the model of carrageenan-induced rat paw edema, HD anti-inflammatory herbal liquid reduced the edema at doses of 10 mL/kg and 20 mL/kg significantly when compared with the control group. HD anti-inflammatory herbal liquid at these doses also reduced granuloma weight in the cotton pellet model in rat. Acute oral toxicity study in mice documented no deaths or treatment-related signs at dose of 160 mL/kg.

 

 

(Nguồn tin: )