Ấn phẩm

Nghiên cứu thành phần hóa học loài Panax zingiberensis thu mua tại Lai Châu (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 6/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 6/2020 (Trang 323 - 332)

 

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC LOÀI PANAX ZINGIBERENSIS

THU MUA TẠI LAI CHÂU

Trần Xuân Hùng1, Võ Ngọc Linh Giang2, Nguyễn Thị Ngọc Chi1, Nguyễn Thị Ngọc Hương1,

Lê Thị Hồng Vân1,*

1Khoa Dược - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;

2Khoa Nông nghiệp, Viện gen và nhân giống thực vật, Đại học Quốc gia Seoul, Seoul, Hàn Quốc

*Email: levan@ump.edu.vn

(Nhận bài ngày 30 tháng 11 năm 2020)

Tóm tắt

Các phân tích về đặc điểm hình thái thân rễ, giải phẫu và DNA của mẫu Sâm thu mua tại tỉnh Lai Châu cho phép nhận định các mẫu này là loài Panax zingiberensis, có quan hệ gần gũi với loài sâm việt nam (Panax vietnamensis Ha et Grush, Araliaceae). Bằng các kỹ thuật sắc ký thường quy, 9 hợp chất saponin đã được phân lập từ cao methanol toàn phần của mẫu thân rễ. Dựa trên các dữ liệu phổ khối lượng (MS), phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) và so sánh với các tài liệu đã công bố, các hợp chất được xác định lần lượt là: calendulosid E-6´-methyl ester (1), chikusetsusaponin-IVa methyl ester (2), pseudoginsenosid RT4 (P-RT4) (3), vina-ginsenosid R2 (V-R2) (4), majonosid R2 (M-R2) (5), ginsenosid Rg1 (G-Rg1) (6), majonosid R1 (M-R1) (7), chikusetsusaponin IV (8), ginsenosid Ro (G-Ro) (9). Trong đó, calendulosid E-6´-methyl ester (1) là hợp chất lần đầu tiên được phân lập trong chi Panax.

Từ khóa: Panax zingiberensis, Panax vietnamensis, Calendulosid E-6-methyl ester, Olean saponin, Ocotillol saponin.

Summary

Chemical Constituents of Panax zingiberensis Purchased in Lai Chau Province

Based on morphology characteristics, microscope examination, DNA authentication, and chemical analysis of Panax samples purchased in Lai Chau province allowed identifying as Panax zingiberensis, which genetic relationship is closely related to Vietnamese ginseng (Panax vietnamensis Ha et Grush, Araliaceae). From underground part of this Panax species, 9 ginsenosides have been isolated and identified from total methanol extract including calenduloside E-6′-methyl ester (1), chikusetsusaponin-IVa methyl ester (2), pseudoginsenoside RT4 (P-RT4) (3), vina-ginsenoside R2 (V-R2) (4), majonoside R2 (M-R2) (5), ginsenoside Rg1 (G-Rg1) (6), majonoside R1 (M-R1) (7), chikusetsusaponin IV (8), and ginsenoside Ro (G-Ro) (9). Among them, calenduloside E-6′-methyl ester (1) was first isolated from Panax genus.

Keywords:  Panax zingiberensis, Panax vietnamensis, Calenduloside E-6-methyl ester, Olean saponin, Ocotillol saponin.

(Nguồn tin: )