Ấn phẩm

Phân lập và thiết lập chất đối chiếu 2,3,5,4′-tetrahydroxystilben-2-O-β-D-glucosid từ dược liệu hà thủ ô đỏ (Tạp chí Dược liệu tập 22, số 4/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 4/2017 (Trang 216 - 221)

 

PHÂN LẬP VÀ THIẾT LẬP CHẤT ĐỐI CHIẾU

2,3,5,4′-TETRAHYDROXYSTILBEN-2-O-β-D-GLUCOSID

TỪ DƯỢC LIỆU HÀ THỦ Ô ĐỎ

Nguyễn Thị Hà Ly1,*, Phương Thiện Thương1, Tạ Thị Thảo2, Lê Việt Dũng1

1Viện Dược liệu;

2Khoa Hóa học-Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc Gia Hà Nội

*Email: colove139@yahoo.com

(Nhận bài ngày 08 tháng 5 năm 2017)

Tóm tắt

Hợp chất 2,3,5,4′-tetrahydroxystilben-2-O-β-D-glucosid (THSG) được chiết xuất và phân lập từ dược liệu hà thủ ô đỏ (HTOĐ), cấu trúc hợp chất phân lập được xác định dựa trên các dữ kiện phổ (UV, IR, MS, NMR). Nhóm nghiên cứu đã thu được 3,5 gam THSG từ dược liệu HTOĐ với độ tinh khiết đạt 98,13% (xác định bằng phương pháp RP-HPLC-UV). Thiết lập chất chuẩn, chất đối chiếu cho hợp chất THSG phân lập được theo hướng dẫn chung của WHO và ASEAN, kết quả thu được cho thấy hợp chất THSG phân lập được đạt yêu cầu của một chất đối chiếu sử dụng trong các phép thử nghiệm phân tích định tính và định lượng, phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng dược liệu HTOĐ và các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu này.

Từ khóa: Hà thủ ô đỏ, 2,3,5,4′-tetrahydroxystilben-2-O-β-D-glucosid, Chất đối chiếu.

Summary

Isolation and Establishment of the Reference Standard for 2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene-2-O-β-D-Glucoside from Radix Fallopiae multiflorae

2,3,5,4′-tetrahydroxystilbene-2-O-β-D-glucoside (THSG) was extracted and isolated from Radix Fallopiae multiflorae using the ethanol as solvent. The structure of pure compound was identified by UV, IR, MS, NMR spectrometry. We have isolated 3.5 grams of pure THSG (98.13% by RP-HPLC-UV) from Radix Fallopiae multiflorae using chromatography techniques. The establishment of reference standard for THSG was carried out according to WHO and ASEAN general guidelines (calculated the standard uncertainty, the assigned value and standard deviation). These results proved that the isolated THSG might be a reference standard for quality control of herbs and herbal products containing Radix Fallopiae multiflorae.

KeywordsRadix Fallopiae multiflorae2,3,5,4′-tetrahydroxystilbene-2-O-β-D-glucoside, Reference standard.

(Nguồn tin: Tạp chí Dược liệu, Viện Dược liệu)

tResourceLoader>