Ấn phẩm

Phân loại nguồn gốc dược liệu hà thủ ô đỏ ở Việt Nam bằng LC-MS/MS kết hợp phân tích thống kê đa biến (Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 4/2019)

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 4/2019 (Trang 230 - 235)

 

PHÂN LOẠI NGUỒN GỐC DƯỢC LIỆU HÀ THỦ Ô ĐỎ Ở VIỆT NAM

BẰNG LC-MS/MS KẾT HỢP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ ĐA BIẾN

Nguyễn Thị Hà Ly1,*, Lương Quý Đạt2, Tạ Thị Thảo2, Nguyễn Đình Quân1,

Phạm Thanh Huyền1, Nguyễn Minh Khởi1, Phương Thiện Thương1

1Viện Dược liệu; 2Khoa Hóa học, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

*Email: colove139@yahoo.com

(Nhận bài ngày 26 tháng 6 năm 2019)

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành phát triển phương pháp phân tích định lượng đồng thời 3 chất THSG, EM và EMG trong dược liệu hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora) bằng LC-MS/MS. Phương pháp đã được thẩm định theo hướng dẫn chung của ICH về độ lặp lại và độ tái lặp cao (các giá trị RSDr và RSDR đều nhỏ hơn 3%), độ chính xác cao (độ thu hồi nằm trong 80 - 110%) và độ nhạy tốt (LOD của 3 chất THSG, EM và EMG lần lượt là 0,753, 0,594 và 0,115 ppb). Kết quả phân tích định lượng cho thấy hàm lượng THSG, EM và EMG có sự khác nhau tương đối giữa một số vùng. Phương pháp định tính sử dụng phân tích đa biến HCA và PCA trên phổ khối không định hướng của các mẫu chất cho thấy sự phân loại tương đối rõ ràng giữa các mẫu thuộc các vùng khác nhau. Kết quả trên là cơ sở để xây dựng phương pháp phân loại và đánh giá chất lượng dược liệu hà thủ ô đỏ mà không phụ thuộc quá nhiều vào phân tích định lượng.

Từ khóa: Hà thủ ô đỏ, LC-MS/MS, Phân loại nguồn gốc, Phân tích thống kê đa biến.

Summary

Classification of Fallopia multiflora in Vietnam Using LC-MS/MS Combined Multivariate Statistics Analysis

In this research, simultaneous quantitative analyses of THSG, EM and EMG in Fallopia multiflora using LC-MS/MS. The validation of analytical method was carried out in accordance with ICH guidelines, which indicated the method possessed high repeatability and reproducibility (RSDr and RSDR values were all smaller than 3%), high accuracy (recoveries were within 80 - 110%) and high sensitivity (LODs for THSG, EM and EMG were 0.753, 0.594 and 0.115 ppb, respectively). The method was then applied for quantitation of Fallopia multiflora samples; the results showed differences between samples from different regions. Multivariate analysis of Fallopia multiflora samples using non-targeted mass spectra and with HCA and PCA had succeeded in classifying Fallopia multiflora samples from different regions into their corresponding groups. The result suggested a new method for the quality control of commercial products without the dependence on precise quantitation, reducing the need of standard materials.

Keywords: Fallopia multiflora, LC/MS/MS, Classification, Multivariate statistics analysis.

(Nguồn tin: )