Ấn phẩm

Quan hệ di truyền của một số mẫu giống gấc thu thập ở Việt Nam trên cơ sở trình tự gen psbA (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 1/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 1/2018 (Trang 47 - 52)

 

 

QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ MẪU GIỐNG GẤC

THU THẬP Ở VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ TRÌNH TỰ GEN psbA

Nguyễn Văn Khiêm1,*, Phạm Hồng Minh1, Nguyễn Minh Khởi1, Ngô Thị Mai Anh2

1Viện Dược liệu; Đại học Y Hà Nội

*Email: ngvankhiem@yahoo.com

(Nhận bài ngày 22 tháng 12 năm 2017)

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, quan hệ di truyền của 12 mẫu giống gấc thu thập ở Việt Nam đã được đánh giá trên cơ sở trình tự gen psbA. Gen psbA của DNA lục lạp đã được phân lập thành công từ 12 mẫu giống gấc, có chiều dài 277-279 bp. Các mẫu giống được chia làm 2 nhóm lớn trên sơ đồ cây quan hệ di truyền. Nhóm 1, gồm 4 mẫu giống là GM1, GM2, GM8 và GM10; Nhóm 2, gồm 8 mẫu giống là GM3, GM4, GM5, GM6, GM7, GM9, GM11 và GM12. Các mẫu giống GM1, GM2, GM8 và GM10 nằm trong cùng nhóm, có chiều dài 279 bp, cả 4 mẫu giống này có trình tự TTTTTTTTTTTT từ vị trí 287; trong khi 8 mẫu giống gấc còn lại nằm trong cùng nhóm khác, có trình tự TTTTTTTTTT.  Trình tự TTTTTTTTTTTT có thể là chỉ thị đặc trưng để nhận biết 4 mẫu giống gấc GM1, GM2, GM8 và GM10 có năng suất, và hàm lượng β-caroten cao. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược bảo tồn, chọn tạo giống, nhân giống và phát triển gấc ở Việt Nam.

Từ khóa: Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng., Chỉ thị phân tử, Quan hệ di truyền, Gấc, psbA, PCR.  

Summary

Genetic Relationships of Some Accessions of Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.)

Collected in Vietnam Based on psbA Gene Sequences

In the present study, the genetic relationships of the 12 accessions of spiny bitter gourd (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.) collected in Vietnam were assessed based on psbA gene sequences. The psbA gene in chloroplast DNA was successfully isolated. It is 277-279 bp in length. 12 aceessions were divided into 2 groups on the genetic relationship tree. Group 1, including GM1, GM2, GM8, GM10; Group 2 includes GM3, GM4, GM5, GM6, GM7, GM9, GM11, GM12. GM1, GM2, GM8, GM10 belonged to the same group and they had TTTTTTTTTTTT specific sequences after 187 site, while the others were TTTTTTTTTT. This could be a molecular marker to identify GM1, GM2, GM8, GM10 with of high yield and β-carotene content. This is one of the first studies to isolate the psbA gene in Vietnamese spiny bitter gourd. Research results are important in the strategy of collection, conservation, selection, propagation and development of gac in Vietnam.

Keywords: Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng., Molecular marker, Genetic relationships, Vietnamese spiny bitter gourd, psbA, PCR.

(Nguồn tin: )