Ấn phẩm

Tác dụng bảo vệ thận của sâm Việt Nam chế biến trước độc tính trên thận của cisplatin (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 2/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 2/2020 (Trang 116 - 121)

 

TÁC DỤNG BẢO VỆ THẬN CỦA SÂM VIỆT NAM CHẾ BIẾN

TRƯỚC ĐỘC TÍNH TRÊN THẬN CỦA CISPLATIN

Nguyễn Thị Thu Hương*, Mai Thành Chung, Nguyễn Ngọc Phụng

Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu

*Email: huongsam@hotmail.com

(Nhận bài ngày 28 tháng 03 năm 2020)     

Tóm tắt

Bột chiết cồn ethanol 45% từ thân rễ sâm Việt Nam chế biến (hấp 105oC trong 4 giờ) được khảo sát tác dụng bảo vệ thận trước độc tính trên thận của cisplatin. Tiêm phúc mạc liều duy nhất của cisplatin 15 mg/kg, sau 3 ngày làm tăng nồng độ creatinin, BUN (blood urea nitrogen) trong huyết tương và làm tăng hàm lượng malondialdehyd (MDA) trong dịch đồng thể thận. Bột chiết sâm Việt Nam ở liều uống 200 mg/kg, tương tự như quercetin (30 mg/kg), thể hiện tác dụng bảo vệ thận trước tổn thương oxy hóa gây bởi cisplatin, làm hồi phục nồng độ creatinin trong huyết tương và hàm lượng MDA trong thận về giá trị sinh lý bình thường. Bột chiết sâm Việt Nam làm giảm nồng độ BUN (50%) đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng bệnh lý nhưng vẫn có sự khác biệt đạt ý nghĩa thống kê so với lô quercetin (giảm 73,2%) và lô chứng sinh lý. Những nghiên cứu tiếp tục trên thực nghiệm và lâm sàng cần được thực hiện để làm rõ tiềm năng ứng dụng trong hỗ trợ điều trị của sâm Việt Nam chế biến.

Từ khóa: Tổn thương thận cấp do cisplatin, Sâm Việt Nam chế biến, Quercetin.

Summary

The Renoprotective Effect of Processed Vietnamese Ginseng on Cisplatin-Induced Nephrotoxicity

The freeze-dried powders of 45% ethanol extract from processed Vietnamese ginseng rhizomes (steamed at 105oC for 4 hrs) were investigated the renoprotective effect on cisplatin-induced nephrotoxicity in mice. The single dose of cisplatin (15 mg/kg, intraperitoneal injection) resulted in elevation of plasma renal function markers (creatinine and BUN) and increase of malondialdehyde (MDA) content in mouse kidney homogenates. Processed Vietnamese ginseng extract at the oral dose of 200 mg/kg, as well as quercetin (30 mg/kg) recovered the levels of plasma creatinine and renal MDA in cisplatin-intoxicated mice to normal physiological values, indicating its protective effect on cisplatin-induced oxidative stress in mouse kidneys. Processed Vietnamese ginseng extract significantly attenuated BUN levels (50%) in cisplatin-intoxicated mice but still statistically different as compared to quercetin effect (decrease of 73.2%) and normal controls. Further experimental and clinical investigations are required to confirm future therapeutic applications of processed Vietnamese ginseng.

Keywords: Cisplatin-induced acute nephrotoxicity, Processed Vietnamese ginseng, Quercetin.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)