Ấn phẩm

Tác dụng chống viêm của cao chiết ethanol dây đau xương trên mô hình viêm mạn và viêm khớp dạng thấp thực nghiệm (Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 5/2023)

Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 5/2023 (Trang 298 - 303)

 

TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM CỦA CAO CHIẾT ETHANOL
DÂY ĐAU XƯƠNG TRÊN MÔ HÌNH VIÊM MẠN
VÀ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP THỰC NGHIỆM

Nguyễn Thị Phượng*, Nguyễn Văn Hiệp, Trần Thị Hồng Vân, Phạm Như Thơ,
Phạm Thị Nguyệt Hằng, Lê Thị Xoan

Khoa Dược lý - Sinh hóa, Viện Dược liệu

*Email: phuongduocly@gmail.com

 (Nhận bài ngày 01 tháng 3 năm 2023)

Tóm tắt

Dây đau xương được dùng trong dân gian để chữa các bệnh thấp khớp, tê bại, đau mình mẩy, bong gân, trật khớp. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá tác dụng của cao chiết ethanol dây đau xương (DĐX) trong việc ức chế sản sinh nitric oxid (NO) gây bởi lipopolysaccharide (LPS) trên dòng tế bào RAW 264.7; đánh giá tác dụng chống viêm mạn trên mô hình chuột nhắt trắng gây u hạt thực nghiệm bằng bông tẩm carrageenan 1% và đánh giá tác dụng chống viêm khớp dạng thấp trên mô hình gây viêm khớp bằng Complete Freund’s Adjuvant (CFA) trên chuột cống trắng. Kết quả cho thấy, DĐX đã ức chế sự sinh NO tại các nồng độ 25, 50, 100 và 200 µg/ml với phần trăm ức chế lần lượt là là 11,5%; 15,9%; 33,1% và 75,5 %. Nghiên cứu trên mô hình u hạt thực nghiệm cho thấy DĐX ở cả 2 mức liều 500  và 1000 mg/kg đều ức chế đáng kể sự tăng khối lượng u hạt cả tươi và khô. Hơn nữa trên mô hình viêm khớp gây bởi CFA, DĐX liều 700 mg/kg có tác dụng giảm đáng kể sự tăng đường kính khớp và xu hướng giảm thể tích phù chân chuột. Những kết quả trong nghiên cứu này đã gợi ý rằng DĐX có lợi trong điều trị chống viêm mạn tính, viêm khớp dạng thấp trên mô hình động vật thực nghiệm.

Từ khóa: Dây đau xương, Nitric oxid, Viêm mạn, CFA.

Summary

Anti-Inflammatory Effects of a Tinospora sinensis (Lour.) Merr. Ethanolic Extract
 on Granulomatous Inflammation and Arthritis Animal Models

Tinospora sinensis is used in folk medicine to treat rheumatic diseases, paralysis, body aches, and sprains... The aim of this study was to evaluate the effects of T. sinensis dried (TSE) extracted by ethanol in inhibiting Lipopolysaccharide (LPS)-induced nitric oxide (NO) production on RAW 264.7 cell line; the chronic anti-inflammatory effects on an experimental mouse model of formation of granulation tissues by cotton pellet impregnated with 1% carrageenan and the anti-rheumatic effect on the model of arthritis by Complete Freund's Adjuvant (CFA). The results showed that TSE inhibited NO production at concentrations of 25, 50, 100, and 200 µg/ml without affecting cell survival. At doses of 500 and 1000 mg/kg, TSE inhibited the increase in the weight of both wet and dried granuloma. Moreover, TSE at a dose of 700 mg/kg tended to reduce the volume of rat paw edema, reducing the increase in joint diameter caused by CFA. These findings suggested that TSE may be useful for treatment of chronic inflammation including rheumatoid arthritis.

Keywords: Tinospora sinensis, Nitric oxide, Chronic inflammation, CFA.

(Nguồn tin: )