Ấn phẩm

Tác dụng của viễn chí ba sừng trên hành vi của ruồi giấm chuyển gen mang bệnh Alzheimer (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 6/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 6/2020 (Trang 368 - 376)

 

TÁC DỤNG CỦA VIỄN CHÍ BA SỪNG TRÊN HÀNH VI

CỦA RUỒI GIẤM CHUYỂN GEN MANG BỆNH ALZHEIMER

Trần Văn Quang1, Trần Nguyên Hồng2, Nguyễn Thượng Dong2, Phạm Thị Nguyệt Hằng2,*

  1. Học Viện Quân y; 2Viện Dược liệu

*Email: pnhang2004@yahoo.com

(Nhận bài ngày 16 tháng 11 năm 2020)

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá tác dụng của một số cao chiết từ viễn chí ba sừng (Polygala tricornis Gagnep.) đối với một số hành vi thần kinh của bệnh Alzheimer (AD) sử dụng mô silica gel ruồi giấm chuyển gen bệnh biểu hiện protein APP của người (hAPP). Ruồi giấm chuyển gen mang bệnh AD được chia ngẫu nhiên thành các nhóm và được điều trị hàng ngày bằng cao chiết và các phân đoạn từ vỏ rễ viễn chí ba sừng, bao gồm cao chiết ethanol toàn phần (2,0 và 4,0 mg/ml) và các phân đoạn n-hexan, ethyl acetat, và nước (0,8 và 2,0 mg/ml). Ấu trùng bậc ba của thế hệ F1 được sử dụng để đánh giá giá trí nhớ ngắn hạn bằng thử nghiệm trí nhớ mùi. Kết quả cho thấy suy giảm trí nhớ ngắn hạn được phát hiện ở ấu trùng bậc ba của ruồi AD, và điều trị bằng cao chiết ethanol toàn phần và các phân đoạn từ Polygala tricornis đã cải thiện trí nhớ ngắn hạn. Tác dụng cải thiện suy giảm hành vi vận động của ấu trùng được đánh giá bằng thử nghiệm bò. Cao chiết ethanol toàn phần ở nồng độ 2,0 mg/ml đã cải thiện đáng kể suy giảm vận động (p<0,05); và tác dụng này cũng được quan sát thấy ở ruồi AD trưởng thành 7 ngày tuổi được điều trị bằng cao chiết toàn phần và cao phân đoạn ethyl acetat thông qua thử nghiệm leo trèo. Tacrin, được sử dụng làm thuốc đối chứng trong nghiên cứu này, cũng giúp cải thiện trí nhớ và sự thiếu hụt về vận động của ruồi ở chuyển gen AD. Từ những kết quả thu được trong nghiên cứu này đã chứng minh Polygala tricornis có khả năng cải thiện các hành vi thần kinh của bệnh Alzheimer ở ruồi chuyển gen biểu hiện protein APP của người.

Từ khóa: Polygala tricornis, Viễn chí ba sừng, Ruồi giấm chuyển gen mang bện Alzheimer, Thử nghiệm trí nhớ mùi, Thử nghiệm bò, Thử nghiệm leo trèo.

Summary

Behavioral Effects of Polygala tricornis Gagnep. on Transgenic Drosophila melanogaster Model of Alzheimer’s Disease

The aim of this study is to evaluate the effect of Polygala tricornis Gagnep. extracts on the neurological phenotypes of Alzheimer’s disease using the transgenic Drosophila expressing human APP protein (hAPP). The transgenic flies were randomly divided into groups and treated daily with the extracts and fractions of Polygala tricornis, including total ethanol extract (2.0 and 4.0 mg/ml) and the n-hexan, ethyl acetate, and water fractions (0.8 and 2.0 mg/ml). The third larvae of F1 generation were used for an odor-taste learning assay of short-term memory. Short-term memory loss occurred in the third larvae of the transgenic flies, and treatment with the total ethanol extract and fractions from Polygala tricornis improved short term memory. The effect of treatment locomotor deficits in the  larvae was evaluated using a crawling assay. Total ethanol extract at a concentration of 2.0 mg/ml significantly improved the locomotor deficit (p < 0.05), and this effect was also observed  in 7-day-old AD flies using a climbing assay with the total ethanol extract and the ethyl acetate fraction. Tacrine, a reference drug in this study, also improved memory and locomotor deficit in the transgenic flies. Taken together, the results of the present study indicate that Polygala tricornis is capable of ameliorating neurological phenotypes of Alzheimer’s disease in transgenic Drosophila melanogaster expressing human APP protein.

Keywords: Polygala tricornis, Alzheimer’s disease model of trangenic Drosophila melanogaster, Odor-taste learning assay, Crawling assay, Climbing assaay.

(Nguồn tin: )