Ấn phẩm

Thành phần hóa học của tinh dầu từ cành giổi ngọt ở Hà Nội (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 2/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 2/2020 (Trang 79 - 81)

 

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH DẦU
TỪ CÀNH GIỔI NGỌT Ở HÀ NỘI

Nguyễn Phương Hạnh1,*, Hà Thị Vân Anh1, Bùi Văn Thanh1,

Đinh Thị Thu Thủy2, Đỗ Thị Thu Lành3, Đỗ Hoàng Chung4

1Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam

2Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam;

3Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội; 4Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

*Email: hanhiebr@gmail.com

(Nhận bài ngày 12 tháng 02 năm 2020)

Tóm tắt

Loài giổi ngọt (Michelia tonkinensis A. Chev.) thuộc họ Ngọc lan (Magnoliaceae), cây gỗ, có phân bố ở Việt Nam và Trung Quốc. Loài này được dùng để lấy gỗ, lấy hạt, làm thuốc… và hầu hết các bộ phận có chứa tinh dầu. Bằng phương pháp lôi cuốn hơi nước đã thu được tinh dầu từ cành giổi ngọt, hàm lượng đạt 0,28% theo nguyên liệu khô tuyệt đối và phương sắc ký khí (GC/MS) được sử dụng để phân tích thành phần hóa học. Đã xác định được 37 hợp chất, chiếm 99,49% tổng hàm lượng tinh dầu. Thành phần chính gồm limonen (47,04%), β-pinen (18,80%), α-pinen (10,82%), safrol (4,25%) và cis-β-ocimen (2,0%).

Từ khóa: Tinh dầu, Michelia, Limonen.

Summary

Chemical Composition of Essential Oils from Twigs of Michelia tonkinensis A. Chev. Collected in Hanoi

Michelia tonkinensis A. Chev. belongs to Magnoliaceae family, wood tree, natural distribution in Vietnam and China. This species is used for timber, seeds (spice) and medicine… and the most parts of this plants contain essential oils. The essential oil from twigs of M. tonkinensis A. Chev. growing in Ha Noi was obtained by the steam distillation with the yields of 0.28% (in absolute dry material) and chemical composition was analyzed by GC/MS. In total, 37 components were identified which presented about 99.49% of the oil. The major constituents of this oil were limonene (47.04%), β-pinen (18.80%), α-pinen (10.82%), safrole (4.25%) and cis-β-ocimen (2.0%).

Keywords: Essential oil, Michelia, Limonene.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)