Ấn phẩm

Thành phần hóa học phần trên mặt đất cây cối xay (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 4/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 4/2020 (Trang 216 - 220)

 

THÀNH PHẦN HÓA HỌC PHẦN TRÊN MẶT ĐẤT CÂY CỐI XAY

Nguyễn Thị Hằng1, Nguyễn Thị Phương1, Man Thanh Long1, Nguyễn Thị Hà Ly1,

Nguyễn Đình Quân1, Nguyễn Minh Khởi1,*, Hoàng Thị Tuyết1, Nguyễn Thị Bích Thu2 

1Viện Dược liệu; 2Khoa Dược - Đại học Duy Tân

*Email: khoi­_nguyenminh@yahoo.co.uk

(Nhận bài ngày 05 tháng 6 năm 2020)

Tóm tắt

Từ phần trên mặt đất cây cối xay (Abutilon indicum (L.) Sweet) đã phân lập được sáu hợp chất (1-6) trong đó có hai flavonoid: tilirosid (1) và hypolaetin 8-O-β-D-glucuronopyranosid (2); hai hợp chất coumarin: scoparon (3) và scopoletin (4), một acid phenolic: acid vanillic (5) và một alcaloid: N-feruloyltyramin (6). Cấu trúc của các hợp chất được xác định bằng các phương pháp phổ MS, 1D-NMR và 2D-NMR kết hợp so sánh với dữ liệu phổ đã công bố. Đây là lần đầu tiên các hợp chất 26 được phân lập từ chi Abutilon và hợp chất 1 được phân lập từ cây cối xay.

Từ khóa: Abutilon indicum, Tilirosid, Hypolaetin 8-O-β-D-glucuronopyranosid, N-feruloyltyramin, Scoparon, Scopoletin, Acid vanillic.

Summary

Chemical Constituents from the Aerial Part of Abutilon indicum (L.) Sweet

Six compounds (1-6) were isolated from the aerial part of Abutilon indicum (L.) Sweet, including two flavonoids, tiliroside (1) and hypolaetin 8-O-β-D-glucuronopyranosid (2), two coumarins, scoparone (3) and scopoletin (4), one phenolic acid, vanillic acid (5) and one alkaloid, N-feruloyltyramine (6). Their structures were determined by MS, 1D-NMR, 2D-NMR spectra and by comparison with the published NMR data. This is the first report of compounds 2 and 6 from Abutilon genus and compound 1 from A. indicum.

Keywords: Abutilon indicum, Tiliroside, Hypolaetin 8-O-β-D-glucuronopyranoside, N-feruloyltyramine, Scoparone, scopoletin, Vanillic acid.

(Nguồn tin: )