Ấn phẩm

Tối ưu hóa quy trình phun sấy tạo bột cao đương quy di thự(Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 6/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 6/2020 (Trang 361 - 368)
 
TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH PHUN SẤY TẠO BỘT
CAO ĐƯƠNG QUY DI THỰC
Vũ Thanh Huyền1, Lê Ngọc Duy1, Đào Anh Hoàng1, Hà Vân Oanh2,
Nguyễn Thị Lê1, Trần Bình Duyên3,*, Lê Thị Kim Vân1,*
1 Viện Dược liệu; 2Đại Học Dược Hà Nội; 3 Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
*Email: lethikimvannimm@gmail.com; binhtran999@gmail.com
(Nhận bài ngày 16 tháng 11 năm 2020)
Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu tối ưu hóa quá trình tạo bột chứa cao chiết và ligustilid trong tinh dầu của đương quy di thực (ĐQ) bằng phương pháp phun sấy. Sự kết hợp này nhằm giữ tính toàn vẹn về thành phần hoạt chất của bán thành phẩm so với dược liệu ban đầu. Ligustilid được phối hợp vào dịch chiết ĐQ dưới dạng nhũ tương của tinh dầu trong nước. Trong quá trình phun sấy nhiệt độ cao làm nước bay hơi giúp cao ĐQ (chứa polysaccharid là một polymer tự nhiên [1]) và tá dược polymer bao quanh tạo thành lớp vỏ bảo vệ và lưu giữ ligustilid. Khảo sát 4 tá dược polymer: Gôm arabic, maltodextrin, HPMC E6, HPMC E15 cho thấy HPMC E6 (là polymer thuộc nhóm ether cellulose tan được trong nước và tạo ra lớp màng dẻo dai [2]) cho hiệu suất thu bột và hiệu suất mang ligustilid tốt nhất. Phần mềm Design Expert 11.0 được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố lên hiệu suất và các đặc tính của bột. Kết quả thực nghiệm cho thấy công thức dịch phun của bột ĐQ gồm: tinh dầu ĐQ (0,07%), cao ĐQ (13,51%), HPMC E6 (1,35%), tween 80 (0,07%), nước (85,07%) với điều kiện phun sấy được tối ưu: nhiệt độ đầu vào (160°C), tốc độ cấp dịch (20%), tỷ lệ chất rắn (15%), áp suất (600mmHg), aspirator (98%) có hiệu suất bột thu được tại bình hứng sau khi phun sấy đạt 71,9%. Định lượng ligustilid trong mẫu bột phun sấy bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao với điều kiện: Cột Gemini C18 (250 x 4,6 mm; 5 µm), pha động: acetonitril: dung dịch acid phosphoric 0,1%: 0- 10 phút: 25% ACN, 10- 15 phút: 25→ 80% ACN, 20-25 phút: 80% ACN cho kết quả hiệu suất mang ligustilid đạt 58,99 ± 1,13%. Hàm lượng ligustilid còn lại trong bột sau 1 tháng bảo quản tại điều kiện phòng còn lại 95,44% so với hàm lượng ngay sau khi phun sấy.
Từ khóa: Phun sấy, Đương quy di thực, Ligustilid.
Summary
Optimization of the Spray-Drying Process for Powder Formation from
Angelica acutiloba K. Extract
The study was conducted with the aim of preparing spray-drying powder containing extracts and ligustilide in essential oils of Angelica acutiloba K. by spray-drying method. This combination was intended to preserve the active ingredient integrity of the extracted semi-finished product with the original medicinal ingredients. Ligustilide was incorporated into the extract in the form of an essential oils-in-water emulsion. When spray-drying, the water evaporated causing the total dried extract of Angelica acutiloba K. (containing polysaccharide- a natural polymer [1]) and the polymer to surround the essential oil and form a protective capsule of ligustilide. Survey of 4 excipients: arabic gum, maltodextrin, HPMC E6, HPMC E15 showed that HPMC E6 (a polymer of the cellulose ether group, which is water-soluble and produces a flexible and transparent film [2]) gave the best powder collection and ligustilide encapsulating performance. Design Expert 11.0 software was used to evaluate the effects of process factors on powder collection efficiency and powder properties. The experimental results showed that the spray formula of Angelica acutiloba K. powder includes: essential oils (0.07%), Angelica acutiloba K. extract (13.51%), HPMC E6 (1.35%), tween 80 (0.07%), water (85.07%) with optimal spray-drying conditions: inlet temperature (160oC), flow rate (19.58%), solids ratio (15%), pressure (600mmHg), aspirator (98%), powder collection efficiency after spray-drying can reach 71.9%. Quantification of ligustilide in spray-dried powder samples by high-performance liquid chromatography with the conditions: Gemini C18 column (250 x 4.6 mm; 5 µm), mobile phase: acetonitrile/0.1% phosphoric acid solution: 0-10 min: 25% ACN, 10 - 15 min: 25→80% ACN and 20 - 25 min: 80% ACN. The results showed that ligustilide-bearing capacity was about 58.99 ± 1.13%. Content of ligustilide remaining in the powder after 1 month of storage at room conditions remains about 95.44% compared to immediately after spray-drying.
Keywords: Spray-drying, Angelica acutiloba, Ligustilide.

(Nguồn tin: )