Ấn phẩm

Xây dựng phương pháp HPLC-DAD định lượng đồng thời piperin, guineesin và pipernonalin trong quả tiêu lốt thu tại Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 1/2023)

Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 1/2023 (Trang 34 - 40)

 

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-DAD ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI PIPERIN, GUINEESIN VÀ PIPERNONALIN TRONG QUẢ TIÊU LỐT THU TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Thị Hà Ly, Nguyễn Trà My, Nguyễn Thị Thu, Vũ Thị Diệp, Nguyễn Thị Hằng,

Phạm Thị Hiền, Nguyễn Minh Khởi, Đỗ Thị Hà*

Viện Dược liệu

*Email: hado.nimms@gmail.com  

(Nhận bài ngày 30 tháng 01 năm 2023)

Tóm tắt

Chúng tôi xây dựng và thẩm định phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC-DAD) đơn giản, độ nhạy cao để định lượng đồng thời piperin, guineesin và pipernonalin trong quả tiêu lốt. Quá trình sắc ký được thực hiện trên cột C18 của hãng Agilent (250 x 4,6 mm, 5 µm) với chương trình rửa giải gradient sử dụng hệ dung môi pha động gồm acetonitril và nước. Tốc độ rửa giải là 0,6 mL/phút, bước sóng phát hiện được lựa chọn là 343 nm đối với hợp chất piperin, 260 nm đối với hai hợp chất guineesin và pipernonalin. Các đường chuẩn xây dựng được đều đạt độ tuyến tính cao với R2>0,99. Kết quả thẩm định phương pháp về độ lặp lại, hiệu suất thu hồi, độ chọn lọc đều đạt theo hướng dẫn của ICH và AOAC. Hàm lượng piperin, guineesin và pipernonalin trong 03 mẫu quả tiêu lốt thu thập tại Việt Nam đạt lần lượt là 2,64 - 3,94%, 0,11 - 0,19% và 0,48 - 0,73%.

Từ khóa: Quả tiêu lốt, Piperin, Guineesin, Pipernonalin, HPLC-DAD.

Summary

Development of an HPLC-DAD Method for the Quantification of Piperine, Guineesin and Pipernonaline

in the Fruit of Piper longum L. Collected in Vietnam

A simple and sensitive high performance liquid chromatography (HPLC-DAD) method for simultaneous quantification of piperine, guineesin, and pipernonaline in the fruit of Piper longum was developed and validated. The chromatographic separations were obtained by an Agilent C18 column (250 x 4.6 mm i.d., 5 µm particle size) using gradient elution with acetonitrile and water. The flow rate of 0.6 mL/min and detection wavelength of 343 nm for piperine, 260 nm for guineesin and pipernonaline were selected. All calibration curves displayed a good linear relationship (R2>0.99). The validation results displayed the good accuracy, repeatability, linearity, and selectivity according to the ICH guideline. The contents of piperine, guineesin, and pipernonaline in the fruit of Piper longum samples collected in Vietnam were 2.64-3.94%, 0.11-0.19% and 0.48- 0.73%, respectively.           

Keywords: Fruits of Piper longum L., Piperine, Guineesin, Pipernonaline, HPLC-DAD.

(Nguồn tin: )