Ấn phẩm

Xây dựng phương pháp định lượng acteosid trong chè vằng bằng sắc ký lớp mỏng kết hợp đo mật độ quang (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018 (Trang  240 - 245)

 

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ACTEOSID TRONG CHÈ VẰNG BẰNG SẮC KÝ LỚP MỎNG KẾT HỢP ĐO MẬT ĐỘ QUANG

Nguyễn Khánh Thùy Linh*, Đào Thị Cẩm Minh, Nguyễn Thị Hoài

Khoa Dược, Đại học Y Dược, Đại học Huế

*Email: khanhthuylinh87@gmail.com

(Nhận bài ngày 10 tháng 6 năm 2018)

Tóm tắt

Phương pháp sắc ký lớp mỏng kết hợp đo mật độ quang được xây dựng để định lượng acteosid trong thân và lá chè vằng ở Quảng Trị. Dược liệu được chiết bằng MeOH 60%, triển khai sắc ký lớp mỏng với hệ dung môi ethyl acetat - acid acetic -  nước (18:1:1). Phương pháp được thẩm định về độ đặc hiệu, tính thích hợp hệ thống, tính tuyến tính, độ chính xác, độ đúng, xác định giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ).

Từ khóa: Jasminum subtriplinerve, Acteosid, HPTLC.

Summary

Quantification of Acteoside from Stems and Leaves of Jasminum subtriplinerve Blume Using TLC-Scanning

An HPTLC method was established for quantitative determination of acteoside from stems and leaves of Jasminum subtriplinerve. The material was extracted by MeOH 60%, the chromatographic separation was performed on thin layer chromatography plates with a mixture of ethyl acetat - acid acetic - water (18:1:1) as a mobile phase. The method was validated for the HPTLC system compatibility, specificity, linearity range, precision, accuracy, LOD and LOQ.

Keywords: Jasminum subtriplinerve, HPTLC, Acteoside.

 

(Nguồn tin: )