Ấn phẩm

Xây dựng phương pháp định lượng asiaticosid trong rau má bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 4/2019)

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 4/2019 (Trang 226 - 230)

 

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ASIATICOSID

TRONG RAU MÁ BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Đỗ Quyên1,*, Phạm Tuấn Anh1, Hoàng Quỳnh Hoa1, Bùi Thị Thảo2, Hà Vân Oanh1,*

1Đại học Dược Hà Nội; 2Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

*Email: doquyenhup@gmail.com hoặc havanoanh@gmail.com

(Nhận bài ngày 15 tháng 3 năm 2019)

Tóm tắt

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đã được xây dựng để định lượng asiaticosid, một hoạt chất từ rau má. Việc phân tách asiaticosid được thực hiện trên cột Zorbax SB-C18, detector PDA ở bước sóng 206 nm và pha động bao gồm acetonitril/nước ở chế độ gradient. Phương pháp đã được thẩm định cho thấy có độ chọn lọc tốt, độ tuyến tính đảm bảo (S = 2,7643 x C - 0,8701, r = 0,9998), độ lặp lại tốt (RSD = 0,39%) và độ đúng tốt (độ tìm lại 94,88 - 98,98%). Hàm lượng asiaticosid trong các mẫu dược liệu và trong dịch chiết lần lượt là 0,188 - 0,309% và 0,347 - 1,171%. Hàm lượng asiaticosid trong dịch chiết ethanol 70% và dịch chiết methanol cao hơn trong dịch chiết nước. Kết quả trên cho thấy phương pháp này phù hợp để phân tích thường quy các mẫu rau má.

Từ khóa: Rau má, Centella asiatica, Asiaticosid, Sắc ký lỏng hiệu năng cao.

Summary

Quantitative Determination of Asiaticoside in Centella asiatica by High Performance Liquid Chromatography

A high-performance liquid chromatographic method has been developed for the quantitative determination of asiaticoside, a pharmacologically active compound from Centella asiatica. Separation of asiaticoside was achieved on a Zorbax SB-C18 column using PDA detector at 206 nm and acetonitrile/ water mixture in gradient mode as eluting solvent. The method was validated and showed to have a good selectivity, linearity (S = 2.7643 x C - 0.8701, r = 0.9998), repeatability (RSD = 0.39%) and accuracy (recoveries 94.88 - 98.98%). The content of asiaticoside in herbal samples and in extracts were 0.188 - 0.309% and 0.347 - 1.171%, respectively. The content of asiaticoside in ethanol 70% and methanol extracts was higher than that in water extract. This method was shown to be suitable for routine analysis of Centella asiatica samples.

Keywords: Centella asiatica, Asiaticoside, HPLC.

(Nguồn tin: )