Ấn phẩm

Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời puerarin, daidzin và daidzein trong rễ củ sắn dây trên hệ thống máy HPLC-PDA (Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 4/2019)

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 4/2019 (Trang 216 - 220)

 

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI PUERARIN, DAIDZIN VÀ DAIDZEIN TRONG RỄ CỦ SẮN DÂY

TRÊN HỆ THỐNG MÁY HPLC-PDA

Phạm Quốc Tuấn1, Hà Thanh Hòa1, Hà Quang Lợi1, Nguyễn Quốc Tuấn1, Phương Thiện Thương2, Nguyễn Mai Nam1, Trần Quốc Hưng1, Lương Phong Văn1,

Đinh Thị Quỳnh Anh1, Nguyễn Đức Hùng1,*

­1Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Dược, Cao đẳng Y Dược Phú Thọ;

2Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

*Email: duchungnguyen1310@gmail.com

(Nhận bài ngày 11 tháng 7 năm 2019)

Tóm tắt

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép với detector PDA được xây dựng cho định lượng đồng thời puerarin (1), daidzin (2) và daidzein (3) trong rễ củ sắn dây. Điều kiện chiết xuất tối ưu là dung môi ethanol 35%, siêu âm trong một giờ. Các đường chuẩn trong khoảng nồng độ định lượng, chúng có hệ số tuyến tính cao (R2 > 0,999). Độ chính xác của phương pháp phân tích trong ngày và các ngày tiếp theo có RSD đều không quá 3,7% và 4,08%. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phương pháp định lượng đồng thời các isoflavonoid trong rễ củ sắn dây có thời gian phân tích nhanh, chính xác và đơn giản.

Từ khóa: Pueraria, Puerarin, Daidzein, Daidzin, HPLC-PDA.

Summary

Development of HPLC-PDA Method for Simultaneous Determination of Puerarin, Daidzin and Daidzein

in Puerariae Radix

A high-performance liquid chromatography coupled with diode array detection method was developed for simultaneous quantification of puerarin (1), daidzin (2) and daidzein (3) in Puerariae Radix. As a result, the optimized extraction solvent was 35% ethanol with an ultrasonic extraction in one hour. All calibration curves showed good linearity (R2 > 0.999) within the test ranges. The intra-day and inter-day variations were less than 3.7% and 4.08%, respectively. The current study has proposed a rapid, accurate and simple HPLC method which allows the simultaneous determination of three isoflavones in Puerariae Radix.

Keywords: Pueraria, Puerarin, Daidzein, Daidzin, HPLC-PDA.

(Nguồn tin: )