Ấn phẩm

Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời rutin và quercetin trong phần trên mặt đất cây tam giác mạch trên hệ thống HPLC-PDA (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 4/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 4/2020 (Trang 241 - 246)

 

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI RUTIN VÀ QUERCETIN TRONG PHẦN TRÊN MẶT ĐẤT CÂY TAM GIÁC MẠCH

TRÊN HỆ THỐNG HPLC-PDA

Nguyễn Thị Minh Diệp, Nguyễn Quốc Tuấn, Đào Việt Hưng,

 Ngô Thị Xuân Thịnh, Phạm Quốc Tuấn*

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Dược - Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

*Email: phamquoctuan@duocphutho.edu.vn

(Nhận bài ngày 20 tháng 7 năm 2020)

Tóm tắt

Một phương pháp định lượng đồng thời rutin và quercetin từ phần trên mặt đất cây tam giác mạch được xây dựng. Phương pháp được thực hiện trên hệ thống HPLC với cột pha đảo Ascentis® C18 (250 × 4,6 mm, 5 µm), hệ dung môi pha động MeOH - H2O chứa acid formic 0,1% đẳng dòng (50:50), tốc độ 0,9 mL/phút, nhiệt độ cột 40 oC, bước sóng phát hiện đồng thời rutin và quercetin tại 256 nm. Phương pháp đảm bảo độ đúng, độ lặp lại cao. Giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ) của rutin lần lượt là 0,02 và 0,08 µg/mL, của quercetin là 0,03 và 0,1 µg/mL. Thêm vào đó, phương pháp đã xây dựng được áp dụng để định lượng đồng thời rutin và quercetin trong một số mẫu tam giác mạch thu hái ở một số tỉnh phía Bắc.

Từ khóa: Tam giác mạch, Rutin, Quercetin, HPLC.

Summary

Development of an HPLC-PDA Method for Simultaneous Quantitation of Rutin and Quercetin in the Aerial Parts of Fagopyrum esculentum Moench

A method for simultaneous quantitation of quercetin and rutin in the aerial parts of Fagopyrum esculentum was developed using HPLC-PDA. The method was carried out on Ascentis® C18 column (250 × 4.6 mm, 5 µm) at 40 °C, with mobile phase of MeOH-H2O (50:50) containing 0.1% formic acid, in isocratic elution mode, flow rate of 0.9 mL/min, wavelength detection of 256 nm. The method exhibited high accuracy and repeatability, with LOD and LOQ identified at 0.02 and 0.08 µg/mL for rutin and 0.03 and 0.10 µg/mL for quercetin, respectively. In addition, the developed method was applied to simultaneously quantify rutin and quercetin in the aerial parts of F. esculentum collected at several Northern provinces.

Keywords: Fagopyrum esculentum, Rutin, Quercetin, Quantitation, HPLC-PDA.       

(Nguồn tin: )