Ấn phẩm

Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây bạch cập (Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 4/2019)

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 4/2019 (Trang 250 - 256)

 

XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY BẠCH CẬP

Hoàng Thị Như Nụ1,*, Đinh Trường Sơn2, Nghiêm Tiến Chung1,

Nguyễn Văn Khiêm1, Nguyễn Thị Xuyên1, Dương Thị Ngọc Anh1

1Viện Dược liệu; 2Học viện Nông nghiệp Việt Nam

*Email: nhunu1912@gmail.com

(Nhận bài ngày 14 tháng 5 năm 2019)

Tóm tắt

Nghiên cứu này đã xây dựng thành công quy trình nhân nhanh in vitro cây bạch cập với vật liệu ban đầu là thân rễ (củ). Công thức khử trùng tốt nhất là sử dụng dung dịch HgCl2 0,1% trong thời gian 12 phút, môi trường tái sinh chồi là MS có bổ sung 1,5 mg/L BA. Môi trường MS có bổ sung 1,5 mg/L BA, 0,5 mg/L kinetin, 30 g/L đường, 6,2 g/L agar là môi trường nhân nhanh thích hợp, cho tỷ lệ mẫu tạo chồi đạt 92,3%, số chồi/mẫu đạt 6,45, chiều cao 10,23 cm với số lá là 4 sau 6 tuần nuôi cấy. Môi trường MS lỏng với 40 g/L đường là môi trường tốt nhất cho cây bạch cập tạo củ in vitro với 4,6 củ/mẫu, khối lượng củ tươi in vitro là 0,44 g, đường kính củ đạt 11,13 mm sau 8 tuần, củ tương đối đồng đều. Cây in vitro có củ với đường kính 9 - 11 mm là đảm bảo tiêu chuẩn đưa ra vườn ươm. Cát là giá thể tốt nhất để ra cây với tỷ lệ sống đạt 93,6%, thời vụ ra cây bạch cập vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 là thích hợp nhất.

Từ khóa: Bạch cập, Nuôi cấy mô, Nhân nhanh in vitro.

Summary

Studies on Micropropagation of Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.

This study has successfully established a micropropagation protocol for Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f. The best way for surface sterilization of the rhizomes used as starting materials was to soak with a solution of 0.1% HgCl2 for 12 minutes giving the lowest infection and the highest survival rates, as well as good shoot regeneration. The most suitable medium for shoot regeneration is MS + 1.5 mg/L BA. Best shoot multiplication rate was achieved on the MS + 1.5 mg/L BA + 0.5 mg/L kinetin + 30 g/L saccharose + 6.2 g/L agar with an average of 6.45 shoots per explant, reaching the height of 10.23 cm and producing 4 leaves in 6 weeks. Best in vitro tuberisation was observed in a liquid basic MS medium + 40 g/L saccharose. Each plantlet gave an average of 4.6 rhizomes with 0.44 g in weight and 11.13 mm in diameter in 8 weeks of culture. The tubers were quite even in size. In vitro plantlets with tubers of 9 - 11 mm in diameter proved to be most suitable for transplantation. Sand was the best planting medium for raising plantlets giving a survival rate of as high as 93.6% is March - April.

Keywords: Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f., Tissue culture, Acclimatization.

(Nguồn tin: )