Tạp chí

ĐIỀU TRA CÂY THUỐC VÀ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CÂY THUỐC CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC SÁN CHÍ Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN (Tạp chí Dược liệu, tập 17, số 1/2012)

ĐIỀU TRA CÂY THUỐC VÀ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CÂY THUỐC CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC SÁN CHÍ Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN (Tạp chí Dược liệu, tập 17, số 1/2012)

Investigation of Medicinal Plants and Experiences of using Medicinal Plants of San Chi Ethnic at Phu Luong District, Thai Nguyen Province

Through the investigation of medicinal plants and experiences of using medicinal plants by the San Chi ethnic people at Phu Luong district, Thai Nguyen province, 132 species of medicinal plants and 41 remedies to treat 18 different kinds of diseases were obtained. According to the Red Data Book of Vietnam, 6species of medicinal plants are rare, specious and should be conserved.

Keywords: Indigenous knowledge, medicinal plants, herbal remedies.

(Nguồn tin: )