Văn bản của BYT

Thông báo của Viện Dược liệu và Quyết định số 4645/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 23/12/2023 v/v công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Viện Dược liệu năm 2023

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)