Văn bản của BYT

Quyết định 2792/QĐ-BYT Về "Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định 376/QĐ-TTg" do Bộ Y tế ban hành năm 2021