Văn bản pháp luật

Thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước (Đề án 2395) phục vụ xây dựng kế hoạch 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nội dung chi tiết của thông báo!

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)