Văn bản pháp luật

Thông tư số 88/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước