Văn bản pháp luật

Thông tư số 08/2020/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và cô

Nội dung thông tư sửa đổi.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)