Văn bản của BYT

Công văn 1068 của BCSD BYT quản lý cán bộ, đảng viên đi ngước ngoài

Nhấn vào đây để tải về nội dung chi tiết đính kèm.

(Nguồn tin: Ban cán sự Đảng Bộ Y Tế)