Văn bản của BYT

Công văn số 5964 của Bộ Y tế về việc Quyết định 06 về tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế tại Việt Nam