Văn bản của BYT

Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2022

Nhấn vào file chi tiết đính kèm!

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)