Văn bản của BYT

Quyết định v/v Ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương