Văn bản của BYT

Thông tư số 4/TT/BYT ngày 05/3/2020 v/v thành lập, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học

Nhấn vào đây để tải về nội dung chi tiết

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)

Tags: Thông tư